Zasady Gry

Ostatnia aktualizacja: 02 stycznia 2017

Dodatkowe postanowienia do Umowy licencyjnej użytkownika końcowego („EULA”).

 

Umowa licencyjna użytkownika końcowego

Warunki świadczenia usług

Polityka prywatności

 

WAŻNE! NALEŻY DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ!

 

DRAGONSAN SP. Z O.O., Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE (DALEJ JAKO „DSS”), OŚWIADCZA, ŻE INSTALOWANIE, KOPIOWANIE LUB INNE KORZYSTANIE Z GRY „WORLD OF HEROSES” (DALEJ JAKO „GRA”), BĄDŹ USŁUG (W JAKIKOLWIEK SPOSÓB), JEST RÓWNOZNACZNE Z WYRAŻENIEM PRZEZ UŻYTKOWNIKA ZGODY NA PRZESTRZEGANIE POSTANOWIEŃ NINIEJSZEGO REGULAMINU.

 

JEŚLI UŻYTKOWNIK NIE ZGADZA SIĘ Z POSTANOWIENIAMI REGULAMINU, POWINIEN NATYCHMIAST PRZERWAĆ PROCES REJESTRACJI I NIEZWŁOCZNIE OPUŚCIĆ WITRYNY NALEŻĄCE DO DSS , A TAKŻE  NIE UZYSKIWAĆ DOSTĘPU DO STRON, GRY I ZWIĄZANYCH Z NIĄ USŁUG, ANI TEŻ NIE KORZYSTAĆ Z NICH.

 

 1. ZASADY OGÓLNE.

1.1. DSS nie wyraża zgody na instalowanie lub użytkowanie Gry w przypadku, gdy użytkownik (dalej jako „Gracz”) nie ma ukończonych 18 lat, z zastrzeżeniem pkt 1.2.

1.2. W przypadku osób, które nie ukończyły 18 lat (lub nie spełnia innych wymogów wiekowych, obowiązujących w miejscu jego zamieszkania), akceptację umowy licencyjnej użytkownika końcowego (EULA), Warunki świadczenia usług oraz polityki prywatności, wyrażają ich rodzice lub opiekunowie prawni. W takim przypadku instalacja Gry oraz jej użytkowanie przez Gracza, który nie ukończył 18 lat, wymaga stałego nadzoru rodzica lub opiekuna prawnego.

1.3. Gracz przystępujący do Gry przyjmuje do wiadomości i akceptują niniejszy regulamin oraz wszelkie inne stosowne regulaminy, a także zobowiązuje się do ich przestrzegania niezależnie od okoliczności.

1.4. Niniejszy regulamin obowiązuje wszelkie osoby korzystające z konta w Grze (lub identyfikatora użytkownika – dalej „IU”), przy czym odpowiedzialność za wszelkie skutki wynikające z naruszenia postanowień niniejszego regulaminu ponosi właściciel tego konta osobiście, co dotyczy również naruszeń regulaminu dokonanych z wykorzystaniem jego konta w Grze lub IU przez osoby, którym Gracz je udostępnił lub wyraził zgodę na ich wykorzystanie (w takiej sytuacji właściciel konta w Grze lub IU nie jest uprawniony do otrzymania zwrotu środków w jakiejkolwiek walucie).

1.5. Za ochronę konta w Grze przed dostępem osób trzecich odpowiada Gracz. DSS zaleca ustalenie hasła trudnego do odgadnięcia, nieużywanego na żadnej innej witrynie internetowej (może być ono zostać odczytane przez właścicieli bądź administratorów danej strony).

1.6. W przypadku utraty konta w Grze lub nieuprawnionego do niego dostępu osób trzecich (np. w wyniku ataku hackerskiego) Gracz jest zobowiązany niezwłocznie poinformować o tym dział pomocy technicznej DSS za pośrednictwem adresu e-mail: support@worldofheroes.pl.

 

 

1.7. DSS zastrzega sobie prawo do indywidualnej oceny każdego zdarzenia. Podjęte działania mogą być łagodniejsze lub bardziej dotkliwe niż działania wyszczególnione dla każdej z kategorii.

1.8. DSS w dowolnym momencie, z dowolnego powodu lub bez powodu (w szczególności bez ograniczeń z powodu naruszenia niniejszego regulaminu, EULA lub innych regulaminów DSS) oraz bez uprzedniego powiadomienia właściciela konta, może konto w Grze:

1) zawiesić;

2) rozwiązać;

3) zmodyfikować;

4) usunąć.

1.9. Konto w Grze rozwiązane przez DSS na podstawie pkt 1.8., nie podlega przywróceniu z jakiegokolwiek powodu.

1.10. Gracz może usunąć dowolne zarejestrowane przez siebie konto w dowolnym czasie, postępując zgodnie z instrukcją opublikowaną na stronie internetowej Gry. DSS może w dowolnym momencie przestać świadczyć lub wspierać usługę.

 

 1. Zakazy, ograniczenia i warunki używania dla wszystkich czatów i kanałów w grze

2.1. Gracz jest osobiście odpowiedzialny za swoje zachowanie i treść wiadomości publikowanych przez na wszelkich czatach i kanałach w Grze.

2.2. Twórca Gry (DSS) nie ponosi odpowiedzialności za zachowanie poszczególnych Graczy ani za treść wiadomości publikowanych przez nich na czatach i kanałach w Grze.

2.3. DSS nie ponosi odpowiedzialności za żadne relacje w gildiach. Liderzy gildii, oraz ich zastępcy wedle własnego uznania dobierają członków gildii (w szczególności dotyczy to przypisywania członków gildii do ważnych ról). Przypisując członka gildii do danej roli, lider gildii potwierdza swoje zaufanie do takiego członka. Dołączając do danej gildii, nowi członkowie potwierdzają, że akceptują zasady i regulaminy klanu.

2.4. Gracz zobowiązuje się powstrzymać od poniższych czynności podczas używania Gry lub jakiegokolwiek czatu lub kanału dostarczanego przez firmę DSS. W szczególności zabronione jest:

 • pisanie wiadomości w taki sposób, aby obejść działanie filtra cenzurującego;
 • wpisywanie uwłaczających komentarzy, odnoszących się do rasy, narodowości, wyznania, kultury, płci czy preferencji seksualnych;
 • wpisywanie aluzji odnoszących się do wyższości rasowej lub narodowej, a także propaganda dyskryminacyjna;
 • spamowanie lub publikowanie wiadomości pozbawionych sensu;
 • nadmierne używanie wielkich liter;
 • żebranie i nakłanianie do żebrania, w jakiejkolwiek formie w czatach i kanałach Gry, przy czym przez żebranie rozumie się w szczególności proszenie użytkowników o przelanie prawdziwych pieniędzy do wirtualnego portfela, proszenie o dodatkowe złoto i prośby o przekazanie rubinów używanych w Grze;
 • reklamowanie sprzedaży, wymiany lub innych opcji przekazania kont pomiędzy Graczami w czatach i kanałach gry (taki działanie narusza EULA);
 • rozpowszechnianie danych osobowych użytkowników bez ich zgody;
 • zniesławianie lub publikowanie fałszywych informacji o użytkownikach w czatach i kanałach Gry;
 • podejmowanie prób wymuszenia informacji od użytkowników, w tym informacji wymaganych do używania ich konta;
 • prowadzenie rozmów o:
 1. a) rzeczach niezgodnych z prawem, takich jak narkotyki i inne nielegalne środki psychotropowe, oraz publikowanie linków odnoszących się do takich rzeczy, przy czym niniejsze postanowienie odnosi się do prowadzenia rozmów, a także do podawania linków do witryn internetowych zawierających treści wulgarne, rasistowskie, obraźliwe, niezgodne z prawem lub wszelkie inne treści zabronione w EULA, a także podawanie linków do zasobów zawierających takie reklamy lub treści,
 2. b) nieopublikowanych elementach gry, cheatach, modyfikacjach hackerskich, koniach trojańskich czy złośliwym oprogramowaniu oraz linkowanie do takich elementów, przy czym jeżeli użytkownik podejrzewa istnienie cheatu lub modyfikacji hackerskiej w grze lub jeśli ma inne problemy lub obawy dotyczące tych tematów, powinien przekazać stosowne informacje działowi pomocy technicznej – postanowienie pkt 1.6. stosuje się odpowiednio,
 3. c) stronach internetowych związanych ze sprzedażą rubinów, złota, kodów promocyjnych, usług podbijania poziomu oraz kont gry, a także reklamowanie takich usług i podawanie linków do takich stron, o decyzjach lub sankcjach wprowadzonych przez Moderatorów lub Administrację,
 4. d) tematach społecznych, religijnych, politycznych, niezgodnych z prawem lub a także o innych kontrowersyjnych tematach, których poruszanie może stanowić wykroczenie;
 • grożenie śmiercią oraz grożenie użyciem przemocy w prawdziwym życiu skierowane wobec użytkowników, moderatorów czy administracji projektu;
 • wszelkiego rodzaju wiadomości reklamowe na czatach, za wyjątkiem reklam związanych z Grą dotyczących w szczególności tworzenia grup, wykonywaniu zadań czy rekrutacji do gildii, przy czym reklamy te nie mogą być dłuższe niż trzy wiersze standardowego okna czatu i nie mogą być publikowane częściej niż raz na 15 minut w czatach;
 • negatywne przedstawianie postaci religijnych i politycznych
 • wszelkiego rodzaju prowokacje w stosunku do innych graczy prowadzące do naruszenia postanowień EULA oraz innych dodatkowych postanowień.
 • próby tworzenia pseudonimów, grup czy zorganizowanych społeczności graczy kojarzących się w jakikolwiek sposób z organizacjami, których funkcjonowanie narusza obowiązujące przepisy ustawowe lub wykonawcze.
 • wykorzystywanie materiałów lub informacji chronionych prawem autorskim, znakami towarowymi lub patentami oraz materiałów lub informacji poufnych lub zastrzeżonych, jak również naruszanie jakichkolwiek praw innych osób, w tym prawa do prywatności lub prawa do wizerunku.

2.5. Wspominanie o innych grach oraz rozmawianie o nich jest dozwolone, chyba że charakter rozmowy zmieni się w bezpośrednie promowanie innej gry.

2.6. Jakakolwiek aktywność Gracza podczas używania Gry lub jakiegokolwiek czatu lub kanału dostarczanego przez firmę DSS naruszająca którekolwiek obowiązujące przepisy ustawowe lub wykonawcze, jest surowo zabroniona oraz będzie stanowczo zwalczana.

2.7. Jakkolwiek Gra jest udostępniana co do zasady Graczom pełnoletnim, to nadmierne używanie nieodpowiedniego języka (w tym zwrotów wulgarnych czy też innych określeń uznanych powszechnie za obelżywe) nie jest mile widziane i będzie podlegało karze W celu uniknięcia treści, o której mowa w zdaniu pierwszym, DSS zaleca włączenie filtra cenzurującego.

2.8. Włączenie filtra cenzurującego nie jest okolicznością usprawiedliwiającą dla łamania obowiązujących w Grze i na czatach zasad.

 

 1. Nazwy (graczy, grup i gildii), awatary, obrazy, podpisy i logo gildii.

3.1. Nazwy Graczy, grup i gildii, a także awatary, obrazach, filmach, podpisach i logotypach gildyjnych mogą być obrane dowolnie, o ile nie naruszają ogólnie przyjętych norm, w szczególności są obraźliwe, irytujące lub niestosowne.

3.2. W szczególności niedopuszczalne są treści w nazwach Graczy, grup i gildii, a także awatary, obrazach, filmach, podpisach i logotypach gildyjnych, które:

 • zawierają wulgaryzmy, również w formie skróconej;
 • zawierają obelgi, ataki personalne, nadużycia lub nękanie;
 • zawierają niedrukowalne słowa lub skróty lub takie, które są nieatrakcyjne lub nieczytelne;
 • w całości lub części zawierają elementy chronione prawem autorskim lub zarejestrowanymi znakami towarowymi;
 • mają (w jakikolwiek sposób) implikacje rasistowskie lub nacjonalistyczne i mogą obrażać określoną grupę narodową, etniczną, wyznaniową lub rasową;
 • zawierają aluzje odnoszące się do wyższości rasowej lub narodowej, a także propagandę dyskryminacyjną;
 • zawierają uwłaczające komentarze odnoszące się do rasy, narodowości, wyznania, kultury, stanu umysłowego, płci czy preferencji seksualnych;
 • mają związek z seksualnością, pedofilią, wykorzystywaniem seksualnym lub są obraźliwym nawiązaniem do ludzkiego ciała lub jego funkcji;
 • zawierają nagość, materiały pornograficzne lub inne treści, które są powszechnie uznawane za nieodpowiednie;
 • epatują brutalnością lub przemocą lub są obsceniczne bądź wulgarne;
 • nawiązują do uzależniających lub nielegalnych substancji lub ich stosowania bądź do innych czynności niezgodnych z prawem;
 • zawierają logotypy, symbole, emblematy lub figury w jakikolwiek sposób związane z organizacjami, które naruszają lub naruszały obowiązujące przepisy lub regulaminy, czyli takie, które mogą wywołać silną negatywną reakcję lub skojarzenia albo promować nienawiść na tle narodowym, etnicznym lub wyznaniowym;
 • nawiązują do religii głównego nurtu i mogą być obraźliwe, np. wykorzystujące takie imiona jak Bóg, Jezus, Allah, itd.;
 • negatywnie przedstawiają osoby związane z Grą lub Administratora Gry;
 • w jakikolwiek inny sposób bezpośrednio lub pośrednio naruszają EULA lub przepisy prawa powszechnie obowiązującego (powyższe dotyczy również linków do witryn internetowych zawierających materiały o charakterze wskazanym powyżej).

3.3. W przypadku naruszenia zasad określonych w pkt 3.1. i 3.2. stosuje się postanowienie 1.8., a DSS zastrzega sobie prawo usunięcia lub zmiany treści naruszających wspomniane zasady.

 

 1. Zasady fair play. Standard zachowania się w Grze.

4.1. Gracz zobowiązując się do przestrzegania niniejszego regulaminu, przyjmuje również obowiązek użytkowania Gry zgodnie z zasadami uczciwej i równej konkurencji (fair play) oraz bez zakłócania rozgrywki innych Graczy.

4.2. Za naruszenie zasad fair play uznaje się w szczególności: korzystanie z botów, makr, aplikacji do automatycznego klikania czy też nagrywania sekwencji klawiszy i ruchów myszą lub innych metod służących gromadzeniu złota i doświadczenia bez udziału gracza lub przy udziale pasywnym (nadmierna i powtarzająca się gra pasywna).

4.3. Za zakłócenie rozgrywki innym Graczom uznaje się w szczególności: złośliwe lub umyślne nękanie w Grze, umyślne wykorzystywanie mechanik Gry lub wszelkie czynności, które w sposób umyślny są niezgodne z projektem Gry lub naruszają go.

4.4. Wszelkie zachowania uznane przez pracowników DSS za niezgodne z zasadami fair play, czy też zakłócające rozgrywkę innych osób mogą podlegać karze w trybie określonym w postanowieniach 1.4. i 1.8., przy czym ograniczenia w Grze będą stosowane w każdym przypadku w celu ochrony pozytywnego i zabawnego środowiska Gry, po drobiazgowym dochodzeniu i wewnętrznej naradzie.

 

 1. Egzekwowanie regulaminu.

5.1. W przypadku wykrycia pojedynczych lub krótkotrwałych oznak użycia automatycznych skryptów (oprogramowania botów) w logach użytkownika, konto użytkownika poddawane jest szczegółowej kontroli przez administrację. Właściciel konta może zostać poinformowany o tym fakcie poprzez specjalne powiadomienia wysyłane na zarejestrowany adres e-mail.

5.2. W przypadku wykrycia masowego lub wyraźnego używania automatycznych skryptów lub oprogramowania botów w logach użytkownika, konto użytkownika jest zawieszane permanentnie, z możliwością zdjęcia zawieszenia w przyszłości po wykonaniu przez administrację pełnego wycofania przedmiotów, osiągnięć, środków (złota), z wyłączeniem treści premium, materiałów użytkowych premium oraz rubinów.

5.3. Automatyczny system zgłaszania botów nie ma zastąpić działu pomocy technicznej, a jedynie ułatwić jego pracę. Stąd też najtrudniejsze sprawy będą rozpatrywane indywidualnie przez dział pomocy technicznej.

 

 1. Oficjalny język.

Oficjalnym językiem czatu ogólnego w grze (oraz wszelkich innych czatów nieprzeznaczonych dla konkretnego języka) jest język polski. Graczy, którzy chcą porozumiewać się w języku ojczystym, zachęca się do korzystania z kanałów utworzonych specjalnie dla ich języka.

 

 1. Ważne/Inne postanowienia

7.1. Powtarzające się naruszenia któregokolwiek postanowienia niniejszego regulaminu lub EULA, w tym postanowień wyszczególnionych powyżej, w wielu przypadkach będą skutkować trwałym zawieszeniem konta Gry lub konta na forach.

7.2. Obowiązywanie niniejszych zasad nie jest uzależnione od używanego języka. Wyrażenia objęte niniejszymi zasadami w każdym przypadku podlegają wymienionym karom, niezależnie od tego, czy są one nieodpowiednie w języku polskim, czy w jakimkolwiek innym języku.

7.3. Gracze mogą kierować swoje opinie i uwagi do: działu pomocy technicznej (odwołania od zastosowania kar wymienionych w pkt 1.8.), za pośrednictwem adresu e-mail: support@worldofheroes.pl.