Warunki Świadczenia Usług

 

Ostatnia aktualizacja: 31 stycznia 2017

 

 1. Wstęp.

1.1. Dragonsan Studios Sp. z o.o., Al. Komisji Edukacji Narodowej 36/112B, 02-797 Warszawa, Polska, NIP:5213765019, REGON:366407353, KRS:0000660049 (dalej jako „DSS”) zaprasza do zapoznania się z niniejszymi warunkami świadczenia usług (dalej jako „Warunki”).

1.2. Określone w Warunkach zasady odnoszą się oferowanych przez DSS:

1)     stron internetowych: www.dragonsan.com, www.worldofheroes.pl (każda zwana „Stroną internetową”),

2)     gry online „World of Heroes” (dalej jako „Gra”),

3)     forów obsługiwanych przez DSS w związku z Grą (dalej jako „Fora Gry”),

4)     pozostałych produktów i usług DSS (w tym usług wsparcia) dostępnych za pośrednictwem platformy osób trzecich, aplikacji sieciowej lub portalu społecznościowego (dalej łącznie jako „Usługi dodatkowe”),

–        zwanych dalej łącznie „Usługami”.

1.3. Istotą Warunków jest określenie relacji DSS z użytkownikami Usług, w tym określenia praw i obowiązków przysługujących stronom z tego tytułu.

1.4. Zasady i wytyczne dotyczące Forów gier określa odrębny dokument (dalej „Regulamin Forum Gry”) udostępniony na stronie. Regulamin Forum Gry stanowi integralną część Warunków.

 

 1. Akceptacja Warunków. Użytkownicy poniżej 18. roku życia.

2.1. Przed przystąpieniem do korzystania z Usług użytkownik jest zobowiązany zapoznać się z Warunkami oraz je zaakceptować.

2.2. Jeżeli użytkownik nie wyraża zgody na którekolwiek postanowienie zawarte w Warunkach,  nie może z korzystać z Usług lub jakiejkolwiek ich części, ani uzyskać do nich dostępu.

2.3. Akceptacja Warunków może być dokonana wyłącznie przez osobę pełnoletnią w rozumieniu prawa polskiego, to jest przez osobę fizyczną, która ukończyła 18 lat, z zastrzeżeniem pkt 2.5.

2.4. Akceptacja Warunków jest dokonywana poprzez rejestrację w celu utworzenia konta w Grze, o którym mowa w pkt 5. Rejestrując się użytkownik oświadcza, że jest osobą fizyczną oraz, że zapoznał się z Warunkami i w pełni je akceptuje.

2.5. W imieniu użytkownika, który nie ukończył 18 lat, czynności, o których mowa w pkt 2.1. – 2.4., może dokonać wyłącznie jego rodzic lub opiekun prawny.

2.6. Akceptując Warunki użytkownik zobowiązuje się, że nie pozwoli korzystać z Usług osobie poniżej osiemnastego roku życia i nie umożliwi jej do nich dostępu, bez uprzedniej zgody rodzica lub opiekuna prawnego takiej osoby. W takiej sytuacji korzystanie z Usług lub dostęp do nich mogą odbywać się wyłącznie pod nadzorem rodzica lub opiekuna prawnego.

 

 1. Zmiany Warunków świadczenia usług oraz Regulaminu Forum Gry.

3.1. DSS zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian Warunków – z ważnych przyczyn, w szczególności w celu uwzględnienia nowych produktów lub usług, a także w przypadku zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

3.2. Obowiązujący tekst Warunków jest publikowany i udostępniany na Stronach internetowych. Użytkownik jest zobowiązany do upewnienia się przed każdorazowym rozpoczęciem korzystania z Usług, czy nie pojawiła się zmiana Warunków.

3.3. Zmiany Warunków nie naruszają nabytych przez użytkownika praw i nie mają mocy wstecznej.

 

3.4. W przypadku zmiany do Warunków użytkownikowi przysługuje prawo do odmowy ich zaakceptowania. DSS, nie później niż na 4 tygodnie przed początkiem obowiązywania zmian Warunków, poinformuje użytkownika, za pośrednictwem poczty elektronicznej, o prawie odmowy.

3.5. W przypadku skorzystania z prawa odmowy, o  którym mowa w 3.2, do użytkownika nadal będzie miała zastosowanie poprzednia wersja Warunków. W takiej sytuacji DSS zastrzega sobie prawo do zamknięcia konta w Grze i wypowiedzenia Warunków z zachowaniem 14 – dniowego okresu wypowiedzenia (dni kalendarzowe). W przypadku takiego wypowiedzenia, postanowienie 14.2 stosuje się odpowiednio.

3.6. DSS zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie Forum  Gry – z ważnych przyczyn, w szczególności w celu zapewnienia bezproblemowego działania Forów Gry oraz celem wyjścia naprzeciw potrzebom korzystających z nich społeczności. W przypadku określonym w zdaniu pierwszym, postanowienia pkt 3.2. – 3.5. stosuje się odpowiednio.

 

 1. Polityka prywatności oraz plików cookie. Umowa licencyjna użytkownika końcowego (EULA).

4.1. Polityka prywatności oraz plików cookie określa sposób, w jaki sposób DSS zapewnia poszanowanie prywatności użytkowników Usług, a także w jaki sposób będą wykorzystywane dane zebrane w ramach Usług.

4.2. W celu uzyskania dostępu do Gry, a także jej użytkowania, użytkownik jest zobowiązany do zaakceptowania Warunków, Polityki prywatności oraz plików cookie, a także umowę licencyjną użytkownika końcowego (EULA) i stanowiące jej integralną część zasady gry (dalej jako „Zasady gry”).

4.3. Brak akceptacji Warunków lub Polityki prywatności oraz plików cookie powoduje brak możliwości korzystania z jakichkolwiek Usług lub dostępu do nich. Brak akceptacji umowy EULA lub  Zasad gry, powoduje brak możliwości pobrania, instalowania lub użytkowania Gry, dla której zostały one określone.

 

 1. Konto w Grze.

5.1. Korzystanie z Usług wymaga utworzenia konta w Grze.

5.2 Utworzenie konta w Grze, wymaga podania adresu e-mail, a także niektórych informacji dotyczących użytkownika, określonych w Polityce prywatności oraz plików cookie. Użytkowni zobowiązany jest podawać te informacje zgodnie z prawdą i dokładnie, tak aby DSS dysponowała prawdziwymi informacjami dotyczącymi użytkownika i jego konta w Grze.

5.3 Podczas tworzenia konta w Grze użytkownik podaje także „nazwę użytkownika” lub „postać”, która będzie reprezentować go w Grze, a także na Stronach internetowych. Nazwy użytkownika i postacie są powiązane z kontem w Grze i nie mogą być przenoszone na inną osobę.

5.4. Nazwa użytkownika może być określona dowolnie, z wyłączeniem nazwy użytkownika, która jest używana przez innego użytkownika albo jest wulgarna, obraźliwa, lub w inny sposób narusza dobre obyczaje lub Warunki.

5.5. DSS zapewnia wsparcie w procesie tworzenia konta w Grze. W celu skorzystania ze wsparcia należy skontaktować się z DSS za pośrednictwem adresu e-mail: support@worldofheroes.pl.

5.6. Użytkownik jest zobowiązany do zapewnienia poufności wszystkich informacji dotyczących jego konta w Grze, w szczególności do nie ujawniania swojej nazwy użytkownika i hasła, bez względu na więź jaka go łączy z osobą, której te dane mogłyby zostać ujawnione – w szczególności czy jest to współmałżonek, osoba pozostająca w faktycznym pożyciu, dziecko, rodzic, krewny, powinowaty, przyjaciel, członek klanu, przywódca klanu, czy też współpracownik.

5.7. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że w przypadku zawinionego zaniedbania, zachowania lub działania w odniesieniu do informacji dotyczących jego konta w Grze, w szczególności prowadzących do naruszenia pkt 5.6.:

1) może ponieść odpowiedzialność za postępowanie i czynności związane z kontem w Grze oraz za naruszenia Warunków popełnione przy jego użyciu;

2) DSS nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty wynikające z nieuprawnionego korzystania z konta w Grze lub nieuprawnionego dostępu, w tym zmiany, modyfikacji lub ujawnienia danych osobowych użytkownika.

5.8. Użytkownik jest zobowiązany do zabezpieczenia swojego konta w Grze, komputera oraz innych urządzeń przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich.

5.9. Użytkownik zobowiązuje się do bezzwłocznego powiadomienia DSS, za pośrednictwem adresu e-mail: support@worldofheroes.pl, o nieuprawnionym wykorzystaniu jego konta w Grze lub innym naruszeniu bezpieczeństwa, a także korzystaniu lub potencjalnym korzystaniu przez kogokolwiek z jakichkolwiek narzędzi hakerskich w związku z Usługami.

5.10. DSS oświadcza, że podejmuje działania mające na celu zapobieganie i zabezpieczenie danych osobowych użytkownika przed nieuprawnionym dostępem, wykorzystaniem, zmianą, modyfikacją lub ujawnieniem. Jednocześnie DSS zastrzega, że mimo wysokiego poziomu wdrożonych procedur fizycznych, elektronicznych i zarządczych, chroniących bezpieczeństwo danych osobowych użytkownika, przesyłanie danych w Internecie lub za jego pośrednictwem oraz przechowywanie danych osobowych na naszych serwerach lub serwerach osób trzecich, z których korzystamy, czyni je podatnymi na ataki i uniemożliwia udzielenie gwarancji bezpieczeństwa. Oprócz tego dane przesyłane za pośrednictwem poczty elektronicznej nie są chronione za pomocą szyfrowania i są podatne na przechwycenie podczas przesyłania.

 

 1. Opłaty.

6.1. Utworzenie konta w Grze jest bezpłatne i nie wymaga ustanowienia subskrypcji.

6.2. Skorzystanie z niektórych Usług może wymagać uiszczenia opłaty, które może być dokonane, jeżeli użytkownik:

1) jest pełnoletni;

2) jest uprawnionym posiadaczem konta w Grze, z którego dokonuje opłaty za Usługę;

3) jest uprawniony do korzystania z konkretnej karty kredytowej lub innej dopuszczonej metody płatności;

4) podał prawdziwe i dokładne informacje wymagane do uiszczenia opłaty, co w szczególności dotyczy numeru karty kredytowej oraz jej daty ważności;

5) wyraził zgodę na uiszczanie wszelkich opłat, z tytułu korzystania płatnych Usług.

6.2. Opłaty i inne wydatki dotyczące konta w Grze poniesione przez użytkownika za Usługi w pełni wykonane przez DSS, nie podlegają zwrotowi, z wyjątkiem przypadków określonych w niniejszych Warunkach lub w przepisach prawa powszechnie obowiązującego.

6.3 Konto w Grze ma charakter indywidualny i nie może być przenoszone na innego użytkownika, w szczególności w wyniku darowizny, sprzedaży lub w zamian za inne jakiekolwiek inne świadczenie.

 

 1. Treść.

7.1.  Usługi zawierają obszerną zawartość, które w szczególności stanowią: oprogramowanie, technologię, teksty, wpisy na forum, wpisy na czacie, profile, widżety, komunikaty, linki, wiadomości e-mail, muzykę, dźwięki, grafikę, zdjęcia lub filmy, a także projekt i wygląd Stron internetowych oraz Gry (dalej łącznie jako „Zawartość”).

7.2. Niektóre części Zawartości mogą być dostępne wyłącznie online lub wymagać użycia kluczy lub kodów, kodów seryjnych lub uwierzytelnień online dowolnego rodzaju oraz osiągnięć w grze, aby zostały odblokowane.

7.3. Zawartość i wszelkie związane z nią prawa własności intelektualnej stanowią własność DSS lub własność partnerów DSS.

7.4. DSS na okres obowiązywania Warunków, udziela użytkownikowi licencji do wykorzystania Zawartości w związku z dostępem do Usług i korzystaniem z nich.

7.5. Licencja, o której mowa w pkt 7.4., ma charakter:

1) niewyłączny – DSS może udzielić tej samej licencji lub licencji podobnej innym osobom;

2) odwołalny – na zasadach określonych w Warunkach DSS może licencję wypowiedzieć;

3) osobisty – użytkownik nie może wykorzystywać Zawartości w jakimkolwiek celu komercyjnym;

4) nieprzenoszalny – licencja zostaje udzielona wyłącznie na użytek użytkownika i użytkownik nie może jej przenosić ani udzielać sublicencji jakiejkolwiek innej osobie na jakiekolwiek prawa, które DSS mu przyznał;

5) ograniczony – użytkownik może korzystać z Zawartości wyłącznie w celach określonych w Warunkach;

6) uzależniony od przestrzegania przez użytkownika postanowień Warunków, Regulaminów Forów Gry, umowy EULA i Zasad Gry.

7.6. Użytkownikowi, nie wolno bez wyraźnego upoważnienia na piśmie i poza zakresem w nim wskazanym, nie wolno:

1) kopiować ani pobierać jakiejkolwiek Zawartości Usługi lub jakiejkolwiek jej części (chyba że w ramach właściwego użytkowania lub obsługi Usług);

2) rozpowszechniać, publicznie wykonywać lub wyświetlać, dzierżawić, sprzedawać, transmitować, publikować, edytować, kopiować, tworzyć dzieł pochodnych, wynajmować, udzielać sublicencji, dystrybuować, dekompilować, deasemblować, poddawać inżynierii wstecznej lub w inny nieuprawniony sposób wykorzystywać Zawartości;

3) wykorzystywać jakichkolwiek Zawartości do celów komercyjnych;

4) usuwać, zasłaniać lub zmieniać praw autorskich, patentów, znaków towarowych lub innych informacji o prawach majątkowych powiązanych z Zawartością.

7.7. DSS dołoży wszelkich starań, aby udostępnić użytkownikowi Zawartość w ramach korzystania z Usług, na następujących zasadach:

1) nie narusza to przepisów prawa obowiązujących w kraju użytkownika;

2) Zawartość udostępnia wyłącznie DSS (bezpośrednio lub za pośrednictwem osób upoważnionych), przy czym niedopuszczalne jest uzyskiwanie Zawartości od innych podmiotów, ani podejmować prób ich pozyskania,

3) DSS przysługuje swobodne prawo do odrzucenia, ograniczenia lub zablokowania wniosków o pozyskanie Zawartości, bez podania przyczyny;

4) DSS nie gwarantuje, że którakolwiek z Zawartości będzie dostępna nieustannie, we wszystkich krajach lub wszystkich lokalizacjach geograficznych, czy też w każdym konkretnym czasie, ani że będzie kontynuować oferowanie którejkolwiek konkretnej Zawartości przez określony okres;

5) Zawartości do której użytkownik uzyskuje dostęp, nie można zwrócić lub wymienić na inną Zawartość lub środki pieniężne, inne towary lub usługi ani uzyskać zwrotu kosztów, chyba że Warunki stanowią inaczej lub jest to wyraźnie dozwolone w ramach Usług;

6) DSS zastrzega sobie prawo do okresowej zmiany lub aktualizacji Zawartości, przy czym  szczegóły zmian zostaną opublikowane na Stronach internetowych.

 

 1. Towary wirtualne.

8.1. Usługi mogą umożliwiać zakup wirtualnej waluty (dalej jako „Rubiny”) oraz wirtualnych przedmiotów (dalej łącznie jako „Towary wirtualne”).

8.2. Towary wirtualne nabywa się na Stronach internetowych, z wykorzystaniem konta w Grze.

8.3. Procedura zakupu Towarów wirtualnych:

1) na właściwej stronie internetowej (jednej ze Stron internetowych), należy kliknąć przycisk „Kup Teraz”;

2) po uruchomieniu się premiowanego sklepu DSS, należy zalogować się z wykorzystaniem danych konta w Grze, a następnie dokonać wyboru Towaru wirtualnego (ceny Towarów wirtualnych wyrażone są w złotych polskich (PLN).

3) po wyborze Towaru wirtualnego użytkownik wybiera sposób płatności i uzyskuje dostęp do szczegółów danej płatności, przy czym ostateczna kwota do zapłaty może okazać się wyższa ze względu na opłatę związaną z wybraną metodą płatności lub ewentualny podatek wymagany przez prawo – w takim wypadku całkowity koszt zakupu zostanie obliczony automatycznie i wyświetlony przed potwierdzeniem operacji.

8.4. Użytkownik, przed ostatecznym potwierdzeniu sfinalizowania transakcji (poprzez kliknięcie przycisku „Kup teraz” lub innego równoważnie i jednoznacznie oznaczonego przycisku finalizującego proces zakupu) albo poprzez dokonanie innej wymaganej czynności (np. wysłanie wiadomości), uzyska możliwość sprawdzenia szczegółów zakupu, tj. danego Towaru wirtualnego i jego ilości (odpowiednio), oraz odpowiedniej całkowitej ceny zawierającej wszelkie podatki, jak również skorygowania ewentualnych błędów. W razie konieczności korekty zamówienia użytkownik wraca do premiowanego sklepu.

8.5. Poprzez kliknięcie przycisku „Kup teraz” (lub innego równoważnie i jednoznacznie oznaczonego przycisku finalizującego proces zakupu) albo poprzez dokonanie innej wymaganej czynności (np. wysłanie wiadomości) użytkownik wysyła do DSS zamówienie dotyczące zakupu potwierdzonego Towaru wirtualnego. Jeżeli użytkownik podał prawidłowe dane do płatności w swoim koncie, DSS zrealizuje zamówienie. Użytkownik zostanie powiadomiony o akceptacji lub odrzuceniu złożonego zamówienia, w ciągu kilku minut od momentu wysłania zamówienia.

8.6. DSS, bezpośrednio po zaakceptowaniu złożonego zamówienie, zasili konto w Grze (konto z którego wykorzystaniem użytkownik dokonał zakupu)  wybranym Towarem wirtualnym, a także  pobierze opłatę za pomocą wybranego sposobu płatności. Użytkownik otrzyma także potwierdzenie dokonania zakupu za pośrednictwem wiadomości e-mail, zawierającej umowę sprzedaży, sporządzoną w języku polskim (zwanej „Umową Zakupu”) i Warunki.

8.7. Umowa Zakupu będzie uważana za zawartą od momentu otrzymania przez użytkownika wiadomości e-mail, zawierającej Umowę Zakupu.

 

 1. Postanowienia dodatkowe dotyczące Towarów wirtualnych.

9.1. Towary wirtualne można wymienić na inne Towary wirtualne jedynie wówczas, gdy jest to wyraźnie dopuszczone w ramach Usług.

9.2. Zakupione Towary wirtualne nie podlegają możliwości zwrotu kosztów ani wymiany (niezależnie od tego, czy są wykorzystywane), z wyjątkiem przypadków określonych w Warunkach, lub jeśli zwrot jest wymagany zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

9.3. Użytkownik nie może Towarów wirtualnych sprzedać ani ich przenieść na jakąkolwiek osobę (bez względu na to czy odpłatnie czy nie). Użytkownik nie może wymieniać Towarów wirtualnych na gotówkę ani na jakiekolwiek inne świadczenia wzajemne, z zastrzeżeniem pkt 9.1.

9.4. Nabycie Towarów wirtualnych wymaga ścisłego przestrzegania instrukcji zawartej w Usługach, w szczególności w zakresie płatności i podania precyzyjnych i dokładnych danych osobowych i finansowych.

9.5. Cena za Towary wirtualne (w tym podatek VAT lub inne obowiązujące podatki lub cła), stosownie do okoliczności zostanie podana na Stronach internetowych lub w Usługach.

9.6. DSS zastrzega sobie swobodne prawo co do decyzji o rodzaju i ilości oferowanych Towarów wirtualnych, a także daty ich dostępności.  DSS w dowolnej chwili może, bez podania jakiejkolwiek przyczyny, aktualizować lub zmieniać Towary wirtualne dostępne do zakupu.

9.7. Towary wirtualne można nabyć wyłącznie od DSS lub od osoby upoważnionej do tego celu przez DSS. Towarów wirtualnych nie można nabyć od jakiejkolwiek innej osoby lub w inny sposób, ani też nie można też podejmować takich prób.

9.8. DSS zastrzega sobie prawo do ograniczenia lub zablokowania wniosków o pozyskanie Towarów wirtualnych, z jakichkolwiek przyczyn.

 

 1. Informacja dotycząca wykonania prawa do odstąpienia.

10.1. Użytkownikowi przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy Zakupu w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia, bez podania przyczyny. Okres, w którym można wykonać prawo do odstąpienia upływa po 14 dniach kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Zakupu.

10.2. W celu wykonania prawa do odstąpienia, należy poinformować DSS, na adres mailowy

e-mail: wform@worldofheroes.com, o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy Zakupu poprzez jednoznaczne oświadczenie (np. list wysłany pocztą lub e-mail).

10.3. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od Umowy Zakupu (wykorzystanie tego wzoru nie jest obowiązkowe):

 

Formularz odstąpienia od umowy

Niniejszym odstępuję od umowy zakupu …………………………..1, zamówionych przez …………………………2, z wykorzystaniem konta w Grze ……………………………3 i otrzymanych w dniu ……………..…………………….

Nazwisko użytkownika:                                   …………………………………………

Adres użytkownika                                          …………………………………………

Miejsce i data złożenia oświadczenia            …………………………………………

Podpis użytkownika4                                      …………………………………………

 

Objaśnienia:

1 określić Towar wirtualny, lub usługę stanowiące przedmiot Umowy Zakupu.

2 podać imię i nazwisko osoby, która dokonała zamówienia.

3 podać login do konta w Grze.

4 tylko w przypadku złożenia oświadczenia w postaci papierowej.

 

 

10.4. Termin na wykonanie prawa do odstąpienia uznaje się za dochowany w przypadku wysłania oświadczenia o wykonaniu prawa do odstąpienia od Umowy Zakupu zanim termin ten upłynął.

10.5. W razie odstąpienia od Umowy Zakupu, DSS dokona zwrotu płatności otrzymanych w wykonaniu Umowy Zakupu, w tym ich koszty dostarczenia (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikłych z dokonanego przez użytkownika wyboru sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez DSS).

10.6. Zwrot płatności nastąpi bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia, otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Zakupu.

10.7. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jaki był wykorzystywany przez użytkownika w trakcie zakupów, chyba że użytkownik wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu. Użytkownik w żadnym wypadku nie zostanie obciążony jakimikolwiek opłatami w wyniku takiego zwrotu.

10.8. Jeżeli przedmiotem Umowy Zakupu od której użytkownik odstąpił było rozpoczęcie wykonywania usług w trakcie okresu, w którym można odstąpić od umowy, użytkownik ponosi koszt świadczenia tej usługi w wysokości proporcjonalnej do zakresu świadczenia spełnionego do momentu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Zakupu, w porównaniu do pełnego pokrycia takich usług na podstawie Umowy Zakupu.

10.9. Prawo do odstąpienia nie przysługuje, o ile Umowa Zakupu stanowi umowę o świadczenie usług, usługa została w pełni wykonana, a spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą użytkownika i z przyjęciem do wiadomości, że utraci on prawo do odstąpienia od umowy z chwilą pełnego wykonania przez nas usługi.

10.10. Prawo do odstąpienia nie przysługuje, o ile Umowa Zakupu stanowi umowę, której przedmiotem jest dostawa treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, a spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą użytkownika i z przyjęciem do wiadomości, że utraci on do odstąpienia od umowy.

10.11. Dokonując zakupu Towarów wirtualnych użytkownik wyraża zgodę aby zostały mu one udostępnione, bezpośrednio po zaakceptowaniu złożonego przez niego zamówienia. Użytkownik utraci prawo do odstąpienia od umowy z chwilą pełnego udostępnienia mu Towarów wirtualnych przez DSS. Prawo do odstąpienia od umowy nie zostaje utracone w przypadku zakupu Towarów wirtualnych, które udostępnione są użytkownikowi na czas określony.

10.12. Powszechnie obowiązujące przepisy prawa w zakresie ochrony konsumentów, w tym w szczególności dotyczące prawa do odstąpienia od umowy, nie zostaną w żaden sposób ograniczone przez Warunki.

 

 1. Treść wygenerowana przez użytkownika.

11.1 Niektóre Usługi umożliwiają użytkownikowi tworzenie lub wysyłanie utworzonej przez niego treści (dalej jako „TWU”). TWU obejmuje na przykład: Postaci przypisane do konta, wpisy na forum, wpisy na czacie, funkcje o charakterze komunikatora, treść profilu oraz inną Treść wniesioną przez użytkowników do Usług lub w ich ramach.

11.2 Użytkownik tworzy, pobiera i wykorzystuje TWU na własne ryzyko. W sytuacji, gdy użytkownik prześle lub udostępni innym użytkownikom swoją TWU za pośrednictwem Usług, DSS nie kontroluje, aprobuje ani nie jest właścicielem tej TWU. Użytkownik uprawnia DSS do hostowania i udostępniania takiej TWU w Usługach oraz udziela nam odpowiedniej ograniczonej, niewyłącznej i odwołalnej licencji.

11.3 W związku z jakąkolwiek TWU, którą użytkownik utworzy lub pragnie udostępnić innym użytkownikom, użytkownik wyrażasz zgodę na następujące warunki i zobowiązuje się ich przestrzegać:

1) jakakolwiek część TWU, która zawiera lub obejmuje którekolwiek z przysługujących DSS praw własności intelektualnej, pozostaje własnością DSS;

2) zabronione jest przesyłanie TWU należącej do innych osób, bez ich wyraźniej zgody;

3) zabronione jest przesyłanie TWU naruszającej prawa własności intelektualnej, prywatności lub inne prawa jakichkolwiek innych osób ani TWU o charakterze niezgodnym z prawem lub naruszających Warunki;

4) użytkownik zrzeka się wszelkich praw osobistych lub podobnych do TWU i zobowiązuje się powstrzymać od dochodzenia takich praw;

5) użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za własną TWU; DSS nie dokonuje wstępnej selekcji całości TWU i nie aprobuje jej, nie zatwierdza ani nie dokonuje selekcji TWU wnoszonej przez użytkownika do Usług;

6) zabronione jest twierdzenie lub sugestie, że TWU jest przez DSS aprobowana, wspierana lub z DSS powiązana;

7) TWU musi być zgodna z wszelkimi obowiązującymi przepisami i nie może zawierać jakichkolwiek materiałów, które można uznać za obraźliwe, szkalujące, niezgodne z prawem, lub które mogą zaszkodzić reputacji DSS albo być dla DSS źródłem kompromitacji,

8) użytkownik ponosi odpowiedzialność za utworzoną przez siebie TWU, DSS nie ponosi odpowiedzialności za TWU, ani nie zapewnia wsparcia z nią związanego;

9) DSS  może TWU usunąć, zablokować, poddać edycji, przenieść lub wyłączyć,  jeżeli uzna, że TWU wykorzystywana lub wysyłana przez użytkownika narusza jakiekolwiek z postanowień Warunków;

10) w przypadku naruszenia Warunków, w szczególności pkt 11. 3 ppkt 1 – 9,  DSS zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub trwałego zablokowania dostępności TWU oraz do podjęcia innych kroków uznanych za właściwe.

 

 1. Informacje zwrotne i informacje przesłane przez użytkowników

Wszelkie twórcze sugestie, pomysły, uwagi, rysunki, koncepcje oraz inne informacje, takie jak pomysły na grę lub oryginalną szatę graficzną określamy mianem („Przesłane informacje”). Przesłane informacje dostarczone DSS na jej prośbę lub wbrew jej prośbie, by takich informacji nie przesyłać, uznaje się i pozostaje naszą własnością od chwili wysłania lub przesłania.

 

 1. Regulamin Forów Gry.

13.1 Regulamin Forów Gry wyznacza wzorzec zachowania użytkownika podczas korzystania z któregokolwiek Forum Gry. Przed rozpoczęciem aktywności na którymkolwiek Forum Gry użytkownik jest zobowiązany do uważnego przeczytania Regulaminu Forum Gry.

13.2 W razie naruszenia Regulaminu Forum Gry DSS przysługuje prawo podjęcia podjęcia co najmniej jednej z poniższych czynności (bez obowiązku powiadomienia użytkownika Forum Gry):

1) ograniczenie dostępu do Forów Gry do statusu „tylko do odczytu” przez krótki okres czasu,

2) ograniczenie dostępu do Forów Gry do statusu „tylko do odczytu” przez dłuższy okres czasu,

3) ograniczenie dostępu do Forów Gry do statusu „tylko do odczytu” na stałe,

4) zawieszenie lub zamknięcie Konta w Grze i wypowiedzenie  Warunki zgodnie z postanowieniami punktu 14 („Zawieszenie i zamknięcie Twojego Konta / Wypowiedzenie niniejszych Warunków świadczenia usług”).

13.3. Ograniczenie dostępu do Forów Gry do statusu „tylko do odczytu”, w czasie trwania tego ograniczenia powoduje, że użytkownik będzie mógł przeglądać Fora Gry, bez możliwości dodawania na nich wpisów.

13.4. Naruszenia Regulaminu Forów Gry, zgłasza się za pośrednictwem adresu e-mail: support@worldofheroes.pl.

 

 1. Zawieszenie i zamknięcie konta w Grze. Wypowiedzenie Warunków.

14.1. Warunki nie wpływają na ustawowe prawa do zamknięcia konta w Grze i wypowiedzenia Warunków z uzasadnionych powodów.

14.2. Jeśli wypowiedzenie z określonych przyczyn zostało spowodowane przez naruszenie przez DSS obowiązków wynikających Warunków, użytkownikowi przysługuje prawo do otrzymania:

1) zwrotu wszelkich płatności dokonanych za Rubiny, które do chwili wypowiedzenia nie zostały przez użytkownika wykorzystane w zamian za inne Towary wirtualne;

2) proporcjonalnego zwrotu płatności dokonanych za jakiekolwiek premiowane członkostwa aktywne dla Twojego Konta w chwili wypowiedzenia.

14.3. Jeżeli użytkownik w sposób istotny naruszy Warunki lub umowę EULA, DSS przysługuje prawo, podjęcia co najmniej jednej z następujących czynności:

1) zawieszenie konta w Grze przez krótki okres czasu,

2) zawieszenie konta w Grze przez dłuższy okres czasu,

3) zamknięcie konta w Grze i wypowiedzenie Warunków

– przy czym wybór powyższych czynności następuje zależnie od wagi naruszenia i wedle uzasadnionego uznania DSS.

14.4. W przypadku pierwszego naruszenia, które można usunąć i nie jest ono rażące, a okoliczności na to pozwalają, użytkownik otrzyma pisemne zawiadomienie (np. e-mail, list) o zbliżającym się zamknięciu konta w Grze na czternaście dni kalendarzowych wcześniej, tak aby była możliwość usunięcia naruszenia w trakcie tego okresu.

14.5. W przypadku zawieszenia konta w Grze, w okresie tego zawieszenia użytkownik nie będzie miał dostępu do konta w Grze ani do Usług. W przypadku zamknięcia konta w Grze i wypowiedzenia Warunków przez DSS, użytkownik ostatecznie utraci dostęp do konta w Grze. DSS rezerwuje sobie prawo całkowitego zabronienia takiemu użytkownikowi dostępu do lub użytkowania Usług w przyszłości.

14.6. Powodem zamknięcia przez DSS konta w Grze i wypowiedzenia Warunków może być tylko wystąpienie bardzo poważnych okoliczności, zwłaszcza, kiedy ze względu na wagę naruszenia  zawieszenie jest niewystarczające. Na przykład może to dotyczyć bardzo poważnego lub wielokrotnego naruszenia Warunków, Regulaminu Forów Gry lub Polityki prywatności oraz plików cookie. Powodem zamknięcia przez DSS konta w Grze i wypowiedzenia Warunków może być również bardzo poważne lub wielokrotne naruszenie umowy EULA, lub Zasad Gry zaakceptowanych podczas jej instalacji.

14.7. W sprawach dotyczących zawieszenia lub zamknięcia konta w Grze należy się kontaktować z działem pomocy DSS, za pośrednictwem adresu e-mail: support@worldofheroes.pl.

 

 1. Prawo użytkownika do zamknięcia konta w Grze i wypowiedzenia Warunków.

15.1 Użytkownik może w każdym czasie zamknąć swoje Konto i wypowiedzieć  Warunki usług bez podawania powodu, kontaktując się z działem pomocy, za pośrednictwem adresu e-mail: support@worldofheroes.pl.

15.2. Wszelkie Towary wirtualne zakupione od DSS są bezpośrednio powiązane z istnieniem konta w Grze. Zamknięcie konta w Grze i wypowiedzenie Warunków bez powodu skutkuje utratą wszelkich Towarów wirtualnych dostępnych z poziomu tego konta w chwili wypowiedzenia. W takiej sytuacji użytkownikowi będzie wtedy przysługiwał jedynie proporcjonalny zwrot płatności dokonanych za jakiekolwiek premiowane członkostwa aktywne dla jego konta w Grze w chwili wypowiedzenia – poza tym przypadkiem użytkownikowi nie przysługuje żadne inne prawo do zwrotu lub rekompensaty.

15.3. Przysługujące użytkownikowi prawo do zamknięcia konta w Grze i wypowiedzenia Warunków  bez powodu nie ogranicza jego ustawowego prawa do odstąpienia od umowy zgodnie z postanowieniami pkt 10.

 

 1. Charakter Usług.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że DSS nieustannie pracuje nad rozwojem Gry i Usług, ulepsza, modernizuje i aktualizuje grafiki, funkcjonalności, sposób grania i każdą inną Treść w celu uczynienia ich bardziej satysfakcjonującą dla użytkowników.

 

 1. Linki do stron internetowych osób trzecich.

Usługi mogą obejmować hiperłącza do stron internetowych obsługiwanych przez osoby trzecie, w tym reklamodawców i dostawców innych treści. Strony te mogą gromadzić dane lub namawiać do podania danych osobowych. DSS nie kontroluje takich stron i nie ponosi odpowiedzialności za ich treść, polityki prywatności ani za gromadzenie przez nie jakichkolwiek informacji, wykorzystywanie tych informacji lub ich ujawnianie.

 

 1. Testy beta.

18.1 DSS może udostępnić użytkownikowi możliwość testowania wersji beta Gry oraz funkcji Stron internetowych,  na zasadach określonych w niniejszym pkt 18 .

18.2. Zamknięte testy wersji beta są poufne. Poufnością objęta jest Gra w wersji beta, a także informacje na temat funkcji i funkcjonalności oferowanych w jej ramach.

18.3. Użytkownik biorąc udział w zamkniętym teście wersji beta, zobowiązuje się uniemożliwić nieuprawniony dostęp do testowanej Gry innym osobom, a także jej kopiowanie, ujawnienie lub inne nieuprawnione wykorzystanie.

18.4. Użytkownik zobowiązuje się prowadzić testy osobiście, bez umożliwiania dostępu do Gry w wersji beta innym osobom.

18.5. Obowiązek zapewnienia poufności gry w wersji beta trwa do chwili publicznej dystrybucji lub innego publicznego ujawnienia bez winy użytkownika testowanej przez Gry w wersji beta.

18.6. Tester wersji beta otrzymuje zaproszenie do grania w Grę w wersji beta wyłącznie w celu jej oceny i wykrycia błędów. Uczestnictwo w testowaniu Gry w wersji beta nie stanowi podstawy do jakichkolwiek roszczeń względem DSS czy też przyznania jakichkolwiek przywilejów czy specjalnych praw w Grze. Grę w wersji beta DSS dostarcza wyłącznie w celu jej testowania, w istniejącej postaci i w związku z tym nie udziela użytkownikowi jakiejkolwiek gwarancji, wyraźnej bądź dorozumianej.

18.7. Użytkownik podczas grania w grę w wersji beta może gromadzić ekwipunek, przedmioty, punkty doświadczenia oraz inne wskaźniki wartości lub statusu. DSS rezerwuje sobie prawo  resetu tych  danych, kiedy gra zakończy etap testów lub w dowolnej chwili w czasie trwania testów. W takim przypadku cała historia gracza zostanie wyczyszczona i każdy gracz powróci do statusu nowicjusza.

18.8. Rozpoczynając grę w wersji beta, użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że:

1) użytkuje Grę w wersji beta na własne ryzyko, co oznacza, że DSS nie ponosi odpowiedzialności za znane lub nieznane błędy programu;

2) wszelkie wskaźniki wartości lub statusu, które uzyska w trakcie Gry, mogą zostać wyczyszczone w dowolnym czasie, bez podania przyczyny;

3) DSS nie ma obowiązku udostępniać Gry w wersji beta do użytku bez opłat na jakikolwiek okres czasu ani udostępniać jej w ogóle;

4) Gra w wersji beta może być dostępna jedynie na zasadach subskrypcji po zakończeniu testów lub w dowolnej chwili w przyszłości,

5) Warunki obowiązują podczas użytkowania Gry w wersji beta na etapie testów;

6) zasady zapewnienia poufności na zasadach określonych w niniejszym pkt 18.

 

 1. Ostrzeżenie na wypadek padaczki.

Akceptując Warunki użytkownik potwierdza, że zapoznał się z poniższą informacją oraz, że przyjmuje ją do wiadomości i stosowania.

Niektóre osoby są podatne na ataki padaczki lub utratę przytomności podczas ekspozycji na migające światła lub wzory świetlne. U takich osób w wyniku oglądania pewnych obrazów na monitorze lub w wyniku grania w pewne gry wideo może nastąpić atak. Może się to zdarzyć nawet wówczas, gdy taka osoba nie ma żadnej historii choroby w tym zakresie i nigdy nie miała ataków padaczki. Jeżeli jakikolwiek członek Twojej rodziny wykazywał kiedykolwiek objawy związane z padaczką (ataki lub utrata przytomności) w wyniku ekspozycji na migające światła, przed rozpoczęciem gry powinieneś/powinnaś skontaktować się z lekarzem. DSS zaleca, aby rodzice monitorowali wykorzystanie gier wideo przez dzieci. Jeżeli Ty lub Twoje dziecko podczas gry w grę wideo doświadczycie następujących objawów: zawroty głowy, zaburzenia widzenia, skurcze mięśni lub powiek, utrata przytomności, dezorientacja, ruchy mimowolne lub drgawki, należy NATYCHMIAST przerwać grę i skonsultować się z lekarzem. Pamiętaj, że podczas korzystania z gry wideo konieczne jest zapewnienie standardowych środków ostrożności dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa, takich jak unikanie gry w razie zmęczenia lub niewyspania, zachowywanie 10–15 minutowych przerw co godzinę, siedzenie we właściwej odległości od ekranu i granie w dobrze oświetlonym pomieszczeniu.

 

 1. Zapewnienia i zakres odpowiedzialności odnośnie Usług.

20.1 DSS zastrzega, że ma prawo do egzekwowania Warunków. DSS zapewnia, że ma prawo do udzielenia licencji na korzystanie z Usług zgodnie z punktem 7 „Treść”.

20.2 DSS ponosi odpowiedzialność za szkody związane z obrażeniami ciała lub narażeniem życia lub zdrowia, lub za szkody umyślnie wyrządzone przez DSS, przedstawicieli DSS, pracowników DSS lub wykonawców DSS. DSS ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, zgodnie ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2016 r. poz. 380, z późn. zm.).

20.3. W odniesieniu do nabywanych przez użytkownika Towarów wirtualnych, oprócz odpowiedzialności określonej w punkcie 11.2, DSS ponosi również odpowiedzialność za szkody wynikające z braku gwarantowanej cechy lub rażącego zaniedbania ze strony DSS lub przedstawicieli DSS.

20.4. Wszelka dalej idąca odpowiedzialność ze strony DSS zostaje wyłączona w najszerszym możliwym zakresie dopuszczalnym przez właściwe przepisy obowiązującego prawa.

 

 1. Prawo właściwe (mające zastosowanie) i właściwość sądów.

21.1. Warunki oraz wszelkie spory, roszczenia lub zobowiązania (umowne lub pozaumowne) wynikające Warunków, ich przedmiotu lub treści lub z nimi związane podlegają przepisom prawa polskiego.

21.2 Jeżeli prawo obowiązujące w kraju zamieszkania użytkownika nie stanowi inaczej, wszelkie wspomniane wyżej spory zostają poddane jurysdykcji sądów polskich.

 

 1. Informacje o prawie autorskim i znakach towarowych.

„World of Heroes”, „Dragonsan” oraz „Dragnsan Studios” i ich loga stanowią znaki towarowe lub zarejestrowane znaki towarowe DSS. Użytkownikowi nie wolno ich wykorzystywać ani prezentować w jakikolwiek sposób, z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w Warunkach. Wszelkie znaki towarowe i usługowe osób trzecich, które pojawią się w Grze, stanowią własność ich właścicieli, a wszelkie prawa do nich są zastrzeżone.

 

 1. Brak naruszenia praw konsumentów

Postanowienia niniejszych Warunków świadczenia usług nie wyłączają, nie ograniczają oraz w żaden inny sposób nie naruszają praw przysługujących konsumentom zgodnie z przepisami obowiązującego prawa jak również nie mogą być przez kogokolwiek w ten sposób interpretowane.

 

 1. Kontakt.

W razie jakichkolwiek pytań, skarg lub uwag dotyczących Warunków użytkownik może skontaktować się z DSS za pośrednictwem adresu e-mail: support@worldofheroes.pl.